@മീഡിയബോക്സ് – യഥാർത്ഥ കഥ- ഭാഗം 2

എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്നപോലെ, അഭിപ്രായമിടാൻ Lyoness/Lyconet/myWorld  പ്രസ് ഓഫീസിന് സ്വാഗതം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലോ വ്യത്യസ്തമോ ആയ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനും നൽകുക എന്നതാണ്.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *