ക്രിപ്‌റ്റോ & എംഎൽഎം – ഈ വ്യവസായങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രമാത്രം ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *